- - - -
Facebook  Twitter  Google+

26/11/2015

Syi'ir Madura, Panglêpor Mastêkana Atê


Panglêpor
Mastêkana Atê


Bismillah Kabidan Ator
Dha’ Allah wajib asyokkor
Sê nganggit nyarê panglêpor
Arengga karêna omor

La-bala torê pangartê
Ibadah mênangka baktê
Slagi’ odhi’ sabellun matê
Asango amal sê moktê

Manossa banya’ akkalla
Kêng bannya’ atêngka sala
Arompak parêntana Allah
Ta’ êsto dha’ Rasulullah

Ommat ngako agama Islam
Lêbur odhi’ nojju sê molja
Manggi rêkong rodhek  tor sossa
Mosiba têba torê jakaja

Ya Allah sê banget molja
Ngoladi dha’ ka sadaja
Nyo’on raksa dhari laloja
Dha’ bala sê nêyat sangaja

Emanna sê sala pêkkêr
Tontonan agama bannya’ epongkêr
Iman taqwa ampon car-kacêr
Sê wajib bannya’ sê cêccêr

Alêssa seggut Acampo
Ta’ mêkkêr bala sapopo
Pangrasa tadha’ sê mampo
Napso sala sajanê lempo

Adhu, bala tor tan-tarêtan
Nyo’on pêyara pertê tor raksa
Napsona ja’ lajja syaithan
Jaui sala ta’ raja dusa


Songennep, Muhammad ‘Imran Sastrodimuljo (Alm), Taon 1989